Bachelorseminarium algebra, meetkunde en getaltheorie

Omschrijving

Algemeen. Het seminarium is bestemd voor studenten die hun bachelor-scriptie willen schrijven op het gebied van de algebra, de getaltheorie of de meetkunde. Deze scriptie is het schriftelijke verslag van een onderzoek dat de student onder begeleiding van één van de op de genoemde gebieden werkzame stafleden op het Mathematisch Instituut uitvoert. Het kan hier zowel om een wiskunde-onderzoek als om een literatuur-onderzoek over een wiskundig onderwerp gaan, of om een combinatie van beide.

Onderwerp. Voor de aanvang van het seminarium kiest de student, in overleg met de docenten, een scriptie-onderwerp uit een op de website van het seminarium gevonden lijst. Deze lijst, waarin de onderwerpen uitvoeriger beschreven zullen zijn dan in voorgaande jaren, zal begin december 2008 gereed zijn. De studenten mogen dan alvast een optie nemen op een aantal voorstellen. De voorstellen waarvoor voldoende belangstelling is zullen in januari 2009 door de docenten worden toegelicht in een serie voordrachten. Een gegeven onderwerp kan door slechts één student gekozen worden. Een onderwerp waar de student zelf mee komt, moet door de docenten goedgekeurd worden.

Voordrachten. Op het seminarium worden voordrachten door stafleden en studenten gehouden. De stafleden zullen zo nodig nog een extra toelichting geven op de mogelijke scriptie-onderwerpen, de wiskundige achtergrond ervan, en de relatie tot actueel onderzoek. Iedere student houdt minstens twee voordrachten in het seminarium over zijn of haar onderzoek: een of meerdere voordrachten tijdens het werk aan het onderwerp, en een eindvoordracht. De studenten zijn bij alle voordrachten aanwezig.

Inleverdatum en eindvoordracht. Een papieren versie van de scriptie moet uiterlijk 10 juni ingeleverd worden bij één van de docenten. Ook dient een electronische versie voor publicatie op de website van het seminarium beschikbaar gesteld te worden. De eindvoordracht dient uiterlijk in juni plaats te vinden. Studenten die in september aan een masteropleiding willen beginnen, moeten zich aan deze deadlines houden om op tijd aan hun bachelorverplichtingen te voldoen, en wel zeker als deze masteropleiding aan een andere universiteit is.

Vorm en omvang. De bachelor-scriptie kan naar keuze van de student in het Nederlands of in het Engels geschreven worden. In beide gevallen is correct taalgebruik belangrijk. De student moet zich helder en beknopt uitdrukken. De scriptie dient geschreven te zijn met een tekstverwerker, bij voorkeur in TeX of LaTeX, met een niet te klein lettertype, een ruime marge en voldoende ruimte tussen de regels. De normale omvang van een scriptie ligt tussen 10 en 20 pagina's. Hier vind je voorbeelden van een bachelorscriptie titelpagina en bestanden om die te maken.

Inhoud. Iedere scriptie bevat: (i) een korte titel die de lading dekt; (ii) de naam van de auteur, met adres en e-mail adres; (iii) een inleiding, waarin met zo weinig mogelijk definities voor een zo breed mogelijk wiskundig publiek de voornaamste resultaten van het onderzoek geformuleerd worden, met een bespreking van de context waarin men deze moet plaatsen; (iv) de hoofdtekst, waarin de nadere details en de bewijzen terechtkomen; de schrijver dient een goede balans tussen formele correctheid en intuïtieve duidelijkheid te vinden en zo mogelijk plaats in te ruimen voor de behandeling van een verhelderend voorbeeld; de uitleg moet begrijpelijk zijn voor de andere deelnemers aan het seminarium; (v) een bibliografie, waarin alle gebruikte bronnen opgesomd worden, inclusief geraadpleegde websites; van elk gebruikt boek vindt men hier de auteur(s), de titel, de uitgever en het jaar van publicatie; van elk gebruikt tijdschriftartikel de auteur(s), de titel, de naam van het tijdschrift, het deel, het jaar en de paginanummers; en van elke website alle overeenkomende gegevens alsmede het internetadres.

Voorkennis

Algebra 1-3 en Topologie.

Opmerkingen

Tijd en plaats. Zie rooster.

Contactinformatie

R. van Luijk (kamer 229, e-mail rvl@math.leidenuniv.nl, tel. 527-7093)
H.W. Lenstra (kamer 227, e-mail hwl@math.leidenuniv.nl, tel. 527-7127)